Salı Eylül 19, 2017

ΟΔιοιηκητήςτου TKP / ML - TİKKO

kaypakkaya-partizan

ΟΔιοιηκητήςτου TKP / ML - TİKKO στηΡοτζάβασύντροφοςΟρχάνείναιαθάνατος!*

ΟΣύντροφοςΝουμπάρΟζάνυαν (μεκωδικόόνομαΟρχάνΒακερτζεγιάν), ογενναίοςδιοικητήςτηςΡοτζάβα, πολέμησεγιαναενισχύσειτοεπαναστατικόκίνημα, ναμεγιστοποιήσειτολαικόαγώνακαιναδιαδώσειτονπόλεμογιαελευθερίασεκάθεβήματης 40-χρονηςένοπληςεπαναστατικήςζωήςτου. Έζησεωςέναςγενναίοςκαιατρόμητοςπολεμιστής, ωςμέλοςτου TKP/ML καιδιοικητήςτου TİKKO, καιαπαθανατίστηκε. Αφιέρωσετηζωήτουστηνανατίναξητουταξικούκαιλαϊκούεχθρού. Ενώεκπλήρωνετοιδεολογικό, πολιτικόκαιοργανωτικόέργοτουκόμματος, εκπλήρωσεεπίσηςμεεπιτυχίατοπολεμικόέργοτηςδίοικησηςτουανταρτοπολέμου.
Σεδιάφορεςπεριόδουςτηςιστορίαςτουκόμματόςμας, στηνΠαλαιστίνητο 1988-90, το 91-92 στοΚαραμπάκχ, στοΧαγιαστάν (Αρμενία), στοΚουρδιστάντουΙράκτο 2014, καιστηΡοτζάβααποτονΙούλιοτου 2015, δίδαξεκαιεκπαίδευσεαμέτρητουςδιοικητέςκαιπολεμιστέςτου TİKKO γιαναεκπληρώνουντακαθήκοντατηςεπαναστατικήςελευθερίαςτου TKP / ML. Παράλληλα, δίδαξεκαιεκπαίδευσεαμέτρητουςΚούρδους-Τούρκους-Αρμένιους-Άραβες-Παλεστίνιους-Έλληνες-Καναδούς-Σαρδίνιους-Βέλγους-Γάλλουςδιεθνιστέςπολεμιστές. Μέσααπότηναιχμήτουπεδίουτηςμάχης, ήταναφιερωμένοςστοεπαναστατικόέργοτηςανάπτυξηςκαιδάδοσηςτωνπολεμικώνπρακτικών, μεσκοπότηνενδελεχήεκπαίδευσητωντουρκικώνεπαναστατικώνοργανώσεωνκαιτωνπολεμιστώνπουαγωνίζονταιστηΡοτζάβα. ΑυτόςήτανολόγοςπουοΣύντροφοςΟρχάνέγινεοκατεξοχήναξιόπιστοςσύντροφοςγιαόλουςτουμαχητεςελευθερίαςστηΡοτζάβα. Μετοκαίριοκαιαποτελεσματικόχτύπήμαπουκατάφερεενάντιατωνσυμμοριώντου DAIS κατάτηδιάρκειατηςαντίστασηςστομετωποτηςΣιλούκστηΡοτζάβα, κέρδισετηναγάπηκαιτοσεβασμόόλωντωνπολεμιστώντουΔιεθνούςΤάγματοςΕλευθερίας. Στονεπαναστατικόαγώναενάνιαστονιμπεριαλισμό, φασισμόκαικάθεείδουςαντιδραστικώνδυνάμεωνανέλαβεσημαντικάκαθήκοντακαιυπευθηνότητεςσεπολλέςπεριοχέςκαιχώρες. ΚατάτηδιάρκειατωνεπαναστατικώντουδραστηριοτήτωνστοΠαρίσι, αποτέλεσεέναναπότουςπιοαξιόπιστουςκαιατρόμητουςπροστάτεςτουεπαναστατικούκαλλιτέχνηΓιλμάζΓκιουνέι.
ΟΣύντροφοςΟρχάνήταναπότουςπρωτοστάτεςοργανωτέςκαιυποστηρικτέςστηπράξητηςαπόφασηςτουκόμματόςμας TKP / ML ναοργανωθούμεστηΜέσηΑνατολή, στηΡοτζάβα. Έπαιξεένανυποδειγματικόρόλοστηνπρακτικήτηςμάχηςενάντιαστονεχθρό, καθώςεπίσηςκαιστηνοργάνωσητουκόμματος. Στράφηκεστηνπιολιτήεπαναστατικήφιλοσοφία: “Κράταμόνοτοπλέοναναγκαίογιατηδιατήρησητουσώματοςκαιτηςψυχής”. Ηζωήτουήτανυπόδειγματωνπιοπροχωρημένωνεπαναστατικώνπρακτικώνηρωισμού, συντροφικότητας, αυτοθυσίας, σεμνότηταςκαιαγωνιστικότητας. Ποτέδενκοντοστάθηκεμπροστάσταρίσκατουαγώναγιατη“ΔημοκρατικήΛαϊκήΕπανάσταση”υπότηνηγεσίατουκόμματόςμας. Αποτέλεσεεκφραστήτωνπιοανεπτυγμένωνπρακτικώνπαραδειγμάτωντηςενοποίησηςτηςεπαναστατικήςζωής, διοίκησηςκαιηγεσίας, μετηνανάληψηθέσεων, χρήσηοπλισμούκαιτακτικώνστοπεδίοτηςμάχης. Έδειξεέμπρακταμεαμέτρηταπαραδείγματατισημαίνειναείσαιεπαναστατικόςδιοικητής, πώςναμαθαίνειςδιδάσκονταςκαιναπολεμάςστημάχη, καιτηενότηταδιοικητήμάχηςκαιμαχητήδιοικητή.

ΕπέδειξεμεγάληαυτοθυσίαγιατηνεπίλυσητωνπροβλημάτωντουΚόμματοςκαιπήγεσταβουνάτουΝτέρσιμ, γιαταοποίαείχεμεγάληλαχτάρα. ΚατέβαλεκάθεπροσπάθειανεσυναντηθείμετουςσυντρόφουςτουστοΝτέρσιμ. Λίγοπριντοθάνατότου, επέστρεψεστηΡοτζάβακαιστακαθήκοντάτουτηςαναβίωσηςτηςεπαναστατικήςενέργειας, τηςδιοχέτευσηςτουανταρτοπολέμουστηχώρα, καιτηςενίσχυσηςτουΚουρδικού-Αραβικού-Τουρκμενικού-Συριακού-Αρμενικούλαϊκούαγώναγιαενότητακαιελευθερία.
ΟΣύντροφοςΟρχάνήτανμετρειςτραυματίεςσυντρόφουςαπότοΙράν, τονΚαναδάκαιτηΣυρία, όταναπεβίωσεστις 14 Αυγούστου 2017. ΚαθόλητηδιάρκειατηςζωήςτουέμεινεπιστόςσταεπαναστατικάκαιπολεμικάδιδάγματακαιιδανικάτουκομμουνιστικούηγέτηΚαϊπάκκαγια. Χωρίςκαμίαδιαφοροποίησημεταξύσημαντικώνκαιασήμαντωνκαθηκόντωνήμέραςκαινύχτας, αφιέρωσεόλητουτηνενέργειαστηζωογόνησητηςλαϊκήςπολεμικήςστρατηγικής.
ΈνιωσετονπόνοτουκαταπιεσμένουκαιεργατικούΑρμένικουλαού - πουείχεσφαγιαστείκατάτηδιάρκειατηςγενοκτονίας– καιπροσπάθησεναανυψώσειτονεπαναστατικόαγώνααναρριχώμενοςστηκορυφήτου ARARAT. ΉτανοσύγχρονοςδιοικητήςτηςΑρμένικηςφενταγίπαράδοσης, απόόπουκαιπήρετοόνομάτου. ΟσύντροφοςΜαρταγκέρήταντοπιοφιλόδοξος, πιοαποφασισμένοκαιπιοσεμνόπολεμικόκαιαντιστασιακόλάβαροπουανύψωσετο TKP/ML-TİKKO. ΉτανέναςεπαναστατικόςάνεμοςπουφύσηξεαπότηνπολεμικήκορυφήτουΑραράτπροςτηνΠαλαιστίνη, τοΝτέρσιμ, τηνΑρμενίακαιμετάτηΡοτζάβα.
ΘασυνεχίσουμεναβαδίζουμεστοδρόμοπουχάραξεοΣύντοφοςΟρχάνκαιθαπαραμείνουμεπιστοίσταιδανικάτουκαιτιςαναμνήσειςμαςωςσύντροφοιπουπολεμήσαμεκάτωαπότηδιοίκησήτου. ΥποσχόμαστεότιθαθριαμβεύσουμεστοόνομαόλωντωνσυντρόφωνπουέπεσανστηΡοτζάβακαιείναιδεσμευμένοισταεπαναστατικάκαιπολεμικάιδανικάτουκομμουνιστικούηγέτηΙΜΠΡΑΧΙΜΚΑΪΠΑΚΚΑΓΙΑ.


ΟπολεμικόςστρατηγόςΠαλαιστίνης-Καραμπάκχ-Ροτζάβας, ΣύντροφοςΜαρταγκέρείναιαθάνατος!

ΟατρόμητοςΑρμένιοςομοσπονδιακόςσύντροφοςτουΑραράτ, ΝουμπάρΟζάνυανείναιαθάνατος!

Οιμάρτυρεςτηςεπανάστασηςκαιτουκομμουνισμούείναιαθάνατοι!

Ζήτωολαϊκόςαγώνας!

TKP/ML ΚομματικήΕπιτροπήΜέσηςΑνατολής

*TKP/ML TİKKO Ortadoğu Parti Komitesinin Yunanca çevirisidir. 

171

  

Son Haberler